Chân đế Mộc Tinh (Mộc Tinh Jacket) thuộc dự án Biển Đông 1

Hạng mục thực hiện:

Kết cấu chân đế

Khách hàng: Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro
Công việc thực hiện:
  • Kiểm tra siêu âm UT
  • Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ RT
  • Kiểm tra bột từ-MT
Thời gian: 11/2010 đến nay

Responsive testing that delivers assurance that your equipment is safe.

Contact us for a quality testing service with a fast report turnaround. We can respond to any challenge.

LET’S TALK