Nhà máy Đạm Cà Mau

Hạng mục thực hiện:

Hệ thống ống công nghệ

Khách hàng: Nhà máy Đạm Cà Mau
Công việc thực hiện:
  • Kiểm tra siêu âm UT
  • Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ RT
  • Kiểm tra bột từ-MT
Thời gian: 02/2011 đến nay

Responsive testing that delivers assurance that your equipment is safe.

Contact us for a quality testing service with a fast report turnaround. We can respond to any challenge.

LET’S TALK